VOL013Rialer傅雅慧写真套图70P傅雅慧优星馆

VOL013Rialer傅雅慧写真套图70P傅雅慧优星馆

留饮者,□下痛引缺盆,咳嗽则转甚。似偻者,好曲身伛偻下意之态也。

主之鸡屎白散,以治风寒痹气之在筋也。医者审之,此必有脱简也。

支饮者,法当冒,冒者是因饮逆胸中作呕而冒,非阳虚为饮所阻不升之冒也。食已汗出,又身常暮卧盗汗出者,此劳气也。

 若其人素有女劳,下之则热入于肾,虽黄微黑,久久必变为黑疸也。若胃脉数,是热胜于湿,则从胃阳热化,热则消谷,故能食而谓之阳黄。

脉自沉者,谓从水得之也。若非王时,即虚,以肝补之,佳。

膈上病,痰满喘欬吐,发则寒热,背痛,腰疼,目泣自出,其人振振身□剧,必有伏伤饮之病,留而不去,谓之留饮;伏而难攻,谓之伏饮。发汗即愈之下,当补入前条之「越脾加术汤「皮」〔里〕水越婢加术汤主之,甘草麻黄汤亦主之。

Leave a Reply