H工口里番库全彩无码同人

H工口里番库全彩无码同人

连湿衣行十五里抵家。览者但取其意,勿泥其文,便触类旁通,引伸不尽矣。

位当亥子,于时为冬,万物合藏。 亦谓之七诊,但与本文七诊之义不同,当参看。

喻嘉言诊姜宜人大肠血枯燥,曰∶病中多哭泣否?一呼脉一动,一吸脉一动,曰少气。

十二经者,即手足三阴三阳之经脉也。挟暑加川黄连、香薷,挟湿加苍术、茯苓,挟食加山楂、麦芽、神曲,胸满加枳壳,渴加花粉、乌梅、石膏。

春夏修合,用清油一两,若秋冬则用两半。所言太过,乃弦而且紧。

又心火为阳,火盛则烦;肾火为阴,火炎则躁,此阴阳以心肾分也。二曰症疝,腹中气乍满痛,气积如臂也。

Leave a Reply